Bij broedvogelinventarisaties brengen we op een gestandaardiseerde manier de hele broedvogelbevolking van een bepaald gebied in kaart. Dit doen we door tijdens de broedperiode alle waarnemingen digitaal in te tekenen. Van iedere vogelsoort is in Nederland afgesproken wat voor waarnemingen nodig zijn, hoeveel waarnemingen gedaan moeten worden en in welke tijdsperiode deze waarnemingen gedaan moeten worden. Daarnaast is er voor elke soort vastgelegd hoe de waarnemingen geclusterd moeten worden om tenslotte het aantal territoria te kunnen vaststellen.

Grutto   zomerkleed

Met broedvogelinventarisaties die in verschillende jaren in hetzelfde gebied worden uitgevoerd kunnen we verschuivingen en trends bepalen. Vaak inventariseren we gebieden op verzoek van de terreinbeherende instantie. Die kunnen de gegevens gebruiken voor het beheer van hun gebied. 

 

De resultaten van inventarisaties zijn meestal als rapport verschenen. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.