De leden van onze Vogelwerkgroep doen mee aan diverse onderzoeken. Deze zijn op te splitsen in broedvogelonderzoek en niet-broedvogeltellingen.

 

In een aantal gebieden, zoals de Valkenswaardse Visvijvers, inventariseren we om de drie jaar de hele broedvogelbevolking. Andere gebieden onderzoeke we eenmalig, vaak op verzoek van een terreinbeherende organsiatie of gemeente. Met soortgerichte broedvogelonderzoeken houden we stand van onder meer uilen, roofvogels, Nachtzwaluw en in kolonies broedende soorten bij. Op Koningshof volgen de resultaten van vogels die in nestkasten broeden. De laatste jaren monitoren we de ontwikkelingen op een aantal vogelakkers in ons werkgebied. Diverse leden nemen deel aan het MUS-project van Sovon waarmee de broedvogels in de bebouwde kom worden gevolgd. 

 

Buiten het broedseizoen tellen we ook. Met een wintertelling houden we een vinger aan de pols van grotere vogelsoorten zoals roofvogels en kraaien in het agrarisch gebied. Op diverse plaatsen tellen we in het najaar en voorjaar regelmatig de doortrek van vogels. Enkele leden doen mee aan de puntttransecttellingen van Sovon. We houden diverse soortgerichte tellingen in de winter, zoals van Klapeksters op de Strabrechtse hei en  van slapende Blauwe Kiekendieven en Grote Zilverreigers.